polskienglishdeutsch
Biuletyn Informacji PublicznejCyfrowy Urząd
Jestes tutaj Strona główna » Aktualności » Komunikaty
Komunikaty
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+" PDF Drukuj
Miasto Ełk - Komunikaty
Autor _   
Środa, 24 Kwiecień 2013 12:11

Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 985/2013 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 18 marca 2013 r., w dniach od 28 marca 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r., w formie sondażu internetowego.

Sondaż internetowy miał na celu zebranie opinii mieszkańców Ełku na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+" poprzez zadanie pytania: „Czy popierasz projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+" i poproszenie o odesłanie odpowiedzi w formie: „Popieram", „Nie popieram", „Nie mam zdania". Na wskazany w ogłoszeniu o konsultacjach adres e-mailowy wpłynęły 25 odpowiedzi, w tym:
–„Popieram" - 23,
–„Nie popieram" - 2
–„Nie mam zdania" - 0.

Pytania, opinie i sugestie wskazane podczas konsultacji społecznych:

1. Funkcjonowanie w naszym mieście „Ełckiej Karty Rodziny 3+" powinno być stale poddawane analizie w celu oceny jej funkcjonowania i rozszerzania katalogu zniżek i ulg.
- W § 4 ust 2 projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+" istnieje zapis, który mówi że: „Prezydent Miasta Ełku przedstawi Radzie Miasta Ełku informację o realizacji uchwały za poprzedni rok najpóźniej do 31 marca po upływie danego roku budżetowego."

2. W Regulaminie powinien znaleźć się zapis stanowiący, że Karta ma na celu również zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do oferty rehabilitacyjnej.
- § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu zasad wydawania i korzystania z „Ełckiej Karty Rodziny 3+", stanowiącego Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+", otrzyma brzmienie:
„zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i rehabilitacyjnej,"

3. Karty wydawane powinny być dzieciom powyżej 6 roku życia.
- Po przeanalizowaniu sugestii, w celu wyeliminowania korzystania ze zniżek nieuprawnionych dzieci, ustalono, że Karta wydawana będzie dzieciom, które ukończyły 3 rok życia, które korzystać będą ze zniżek wyłączenie w obecności rodziców, posiadających Karty, zgodnie z § 6 ust. 4, 5, 6 Regulaminu zasad wydawania i korzystania z „Ełckiej Karty Rodziny 3+", stanowiącego Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+".

4. Czy dzieci, które nie mają legitymacji wchodzą z rodzicami?
- Karta będzie ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, zgodnie z § 6 ust. 4, 5, 6 Regulaminu zasad wydawania i korzystania z „Ełckiej Karty Rodziny 3+", stanowiącego Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+", Karta ważna będzie wraz z Kartą Rodzica i jego dokumentem tożsamości.

5. Aktualny katalog usług winien być załącznikiem do Regulaminu, a jego aktualizacje powinny być na stronie internetowej.
- Zniżki i ulgi proponowane przez partnerów akcji są ustalane i negocjowane z każdym przedsiębiorcą indywidualnie. Katalog usług proponowanych przez partnerów akcji jest aktualnie opracowywany. Podpisanie porozumień z przedsiębiorcami oferującymi zniżki odbędzie się po podjęciu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+".
W związku z powyższym, katalog ulg i zniżek nie może być do końca określony na etapie podjęcia uchwały.
Zgodnie z § 8 ust.1 i 2 Regulaminu zasad wydawania i korzystania z „Ełckiej Karty Rodziny 3+", stanowiącego załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+" przy odbiorze Karty, osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień. Ponadto aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Ełku www.elk.pl.

6. W regulaminie powinien znaleźć się zapis stanowiący, że Karta nie będzie uprawniać do zniżki/ulgi również na zakup wyrobów tytoniowych.
- § 8 ust. 3 Regulaminu zasad wydawania i korzystania z „Ełckiej Karty Rodziny 3+", stanowiącego Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+", otrzyma brzmienie:
„Karta nie będzie uprawniać do zniżki/ulgi na zakup i konsumpcję alkoholu oraz wyrobów tytoniowych."

7. Co oznacza zapis: „Gmina Miasto Ełk nie ponosi odpowiedzialności za zniżki/ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty, przez partnerów akcji."?
- § 9 został usunięty z Regulaminu zasad wydawania i korzystania z „Ełckiej Karty Rodziny 3+", stanowiącego Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+".

8. Gdzie będzie nr karty, jaka to będzie numeracja i czy rodzina będzie miała jeden numer?
- Zgodnie ze Wzorem „Ełckiej Karty Rodziny 3+", stanowiącym Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+", numer karty znajdować się będzie na 1 stronie karty, nad terminem ważności Karty. Numer składać się będzie z liczby trzycyfrowej (nadawanej rodzinom kolejno od nr 001) łamanej na dany rok kalendarzowy, w którym Karta będzie obowiązywała, np: 001/2013. Jeden numer będzie nadawany całej rodzinie. Wszyscy członkowie danej rodziny na kartach będą mieli ten sam numer.

9. We wniosku o wydanie karty zbędna jest informacja odnośnie numeru i daty uchwały.
- Po przeanalizowaniu zastosowano się do powyższej sugestii.

10. We wniosku zbędna jest kolumna „Nr dokumentu tożsamości", ponieważ jego ksero jest załącznikiem do tego wniosku.
- Po przeanalizowaniu zastosowano się do powyższej sugestii.

11. We wniosku o WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE „Ełckiej Karty Rodziny 3+", stanowiącym załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Rodziny 3+" należy dodać zapis: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z postanowieniami Regulaminu zasad wydawania i korzystania z „Ełckiej Karty Rodziny 3+" i akceptuję je".
- Po przeanalizowaniu zastosowano się do powyższej sugestii.

12. Czy zniżki/ulgi dotyczą wszystkich członków rodziny, czy są liczone całościowo?
- Do korzystania ze zniżek i ulg na podstawie Karty uprawniony będzie każdy członek rodziny i ze zniżek będzie mógł korzystać członek rodziny indywidualnie lub razem z całą rodziną.

13. Katalog oferowanych przez Gminę Miasto Ełk zniżek i ulg powinien być rozszerzony o przejazdy MZK.
- Wprowadzenie Kart w 2013 r. pozwoli na oszacowanie kosztów związanych z rozszerzeniem katalogu zniżek i ulg. W przyszłych latach planowane jest wprowadzenie ulg na korzystanie z przejazdów komunikacją Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ełku Sp. z o.o.

14. Należy umożliwić korzystanie rodzinom wielodzietnym z oferty kulturalnej i sportowej za symboliczną opłatą np. za 1 zł.
- Po przeanalizowaniu powyższej propozycji, rozmowach z Dyrektorami MOSiR w Ełku i ECK oraz rozpatrzeniu aspektów finansowych, stwierdzono, że nie jest możliwe wprowadzenie ulgi w postaci korzystania przez rodziny wielodzietne z oferty MOSiR w Ełku i ECK za symboliczną opłatę w wysokości 1 zł.

15. Należy zwiększyć zakres osób uprawnionych do korzystania z karty również przez osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne, bez względu na liczbę posiadanych dzieci.
- Po przeanalizowaniu powyższej propozycji, stwierdzono, że Karta nie będzie uprawniała osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób wychowujących dzieci niepełnosprawne, bez względu na liczbę posiadanych dzieci, do korzystania ze zniżek i ulg.
Karta Rodziny 3+ ma za zadanie umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych. Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej w Mieście Ełku, który daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.

Ponadto do Urzędu Miasta Ełku wpłynęły opinie Bp Jerzego Mazura svd, Biskupa Ełckiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Rodzin, wyrażające poparcie oraz uznanie dla inicjatywy wprowadzenia „Ełckiej Karty Rodziny 3+" w naszym mieście.
 
„Ełcka Karta Rodziny 3+” – konsultacje społeczne PDF Drukuj
Miasto Ełk - Komunikaty
Autor _   
Czwartek, 21 Marzec 2013 10:22
logo_Elk_Tu_WracamZapraszamy ełczan do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia „Ełckiej Karty Rodziny 3+".
Załączniki:
Pobierz (projekt uchwały.pdf)projekt uchwały.pdf[ ]243 Kb
Więcej…
 
Informacje o przeprowadzonych konsultacjach społecznych PDF Drukuj
Miasto Ełk - Komunikaty
Autor _   
Poniedziałek, 24 Grudzień 2012 09:44
Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2013-2016", zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr XII/121/07 Rady Miasta w Ełku z dnia
31 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Zarządzenia Nr 843/2012 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 listopada 2012 roku, w okresie od 26 listopada do 09 grudnia 2012 r.

Konsultacje były prowadzone w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag do projektu, które należało kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.luba@um.elk.pl, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres urzędu.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Strategii Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2013-2016" została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku. Ponadto informacja o konsultacjach społecznych została przekazana do lokalnych mediów, członków Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku oraz do Biura Organizacji Pozarządowych i organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej.

W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęły dwie uwagi (drogą emailową). Jedna z nich dotyczyła propozycji wprowadzenia do priorytetu II „Strategii Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2013-2016" działania zmierzającego do zwiększenia ilości miejsc do uprawiania sportów ogólnorozwojowych tj. judo. Druga z uwag dotyczyła lokalizacji ścianki wspinaczkowej, która będzie wybudowana w Ełku, a mianowicie jej położenia w sali bądź hali sportowej. Autor emaila sugerował, by nie wykonywać tej inwestycji na zewnątrz. „Strategia Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2013-2016" zawiera zapisy dotyczące obu powyższych uwag w priorytetach: 1.2 i 2.6 w/w strategii.

Na posiedzeniu Rady Sportu nie wniesiono żadnych uwag i 11 grudnia 2012r. przyjęto „Strategię Rozwoju Sportu w Ełku na lata 2013-2016".

Rada Miasta Ełku przyjęła powyższy dokument uchwałą nr XXVII.242.2012 18 grudnia 2012r.
 
Ogłoszenie naboru wniosków w konkursie 01/12/1.1.7 PDF Drukuj
Miasto Ełk - Komunikaty
Autor Anna Miklaszewska   
Piątek, 16 Listopad 2012 13:25
zdWARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:
Więcej…
 
Dotacje na modernizację ogrzewania PDF Drukuj
Miasto Ełk - Komunikaty
Autor _   
Piątek, 12 Październik 2012 06:17
logo_Elk_Tu_Wracam
Prezydent Miasta Ełku informuje, iż od 15 października 2012 r. Urząd Miasta Ełku przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania lokali i budynków położonych na terenie miasta Ełku.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 Następna > Ostatnie >>

baner

Kalendarz wydarzeń

 Lipiec 2021 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
wszystkie     dodaj

Znajdź nas na Facebooku

Migawki

X Jubileuszowa Gala Nagród Białej Lilii
Białe Lilie zostały przyznane już po raz X. Podczas jubileuszowej Gali, która odbyła się 22 czerwca 2016 r. w Ełckim Centrum Kultury prezydent Tomasz Andrukiewicz uhonorował najbardziej zasłużonych ełczan i przedsiębiorców. W trakcie Gali insp. Marek Hyzopski odebrał medal „Zasłużony dla Miasta Ełku". Na zakończenie uroczystości symboliczne statuetki jubileuszowe otrzymali dotychczasowi laureaci nagród z lat 2006 - 2015.

iso2009

banerek
park_linowy_m