Miasto Ełk - Komunikaty

Ek_logo_na_wwwOgłoszenie naboru wniosków o wydanie oświadczenia Gminy Miasta Ełk o zgodności projektu z Programem Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.

Gmina Miasto Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie oświadczenia o zgodności projektu zamierzającego ubiegać się o dofinansowanie z Osi Priorytetowej 8. Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nr konkursu - RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16) z Programem Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Konieczność wydania przedmiotowego oświadczenia wynika z par. 9 Regulaminu ww. konkursu.

Termin składania wniosków o wydanie oświadczenia Gminy Miasta Ełk:
• do 22 lipca 2016 r.

Sposób i miejsce składania wniosków:
• wypełniony wniosek o wydanie oświadczenia należy złożyć osobiście w formie papierowej w Urzędzie Miasta Ełku bądź wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu).

Sposób rozstrzygnięcia:
• wydanie oświadczenia nastąpi po przeanalizowaniu wniosku pod kątem zgodności projektu z „Programem Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023" przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku i Prezydenta Ełku.

Kontakt:
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku:
• Andrzej Lemieszonek, tel. 87 73 26 132, e-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl
• Renata Samełko, tel. 87 73 26 115, e-mail: r.samelko@um.elk.pl.