Miasto Ełk - Gospodarka

Bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy w tym roku otwarty będzie 23 stycznia.
Z powodu choroby konsultanta zaplanowany wcześniej na 16 stycznia termin otwarcia Punktu Konsultacyjnego został przesunięty. Punkt będzie czynny 23 stycznia (piątek) w godzinach: 10.00 - 15.00 w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. nr 88 (niski parter).

W ramach działalności Punktu świadczone są bezpłatne usługi doradcze i informacyjne dla przedsiębiorców i osób fizycznych w następującym zakresie:
- aspekty finansowo - prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
- zarządzanie przedsiębiorstwem,
- informacje na temat dotacji dla bezrobotnych,
- dostępna na rynku oferta finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty),
- informacje o dotacjach i dostępnych źródłach finansowania (fundusze unijne),
- pomoc przy wypełnianiu dokumentów urzędowych.

Poradę może uzyskać osoba pełnoletnia, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926, z późn. zm.) na cele projektu systemowego PARP finansowanego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.” Poradę można uzyskać również telefonicznie od dnia 19 stycznia 2009 r. (poniedziałek) pod nr tel.: (089) 625 36 51 wew. 10.

Szczegółowych informacji na temat Punktu w Ełku udziela:
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 6, 19-300 Ełk, pok. nr 103 (I piętro)
Osoba do kontaktu: Anna Miklaszewska - tel. 087 732 61 15

Punkt jest czynny w każdy trzeci piątek miesiąca w okresie 3 lat (2008 - 2010).

Kolejny termin działalności Punktu to 20 lutego 2009 r.

Punkt konsultacyjny w Ełku rozpoczął działalność w ramach projektu Nidzickiej Fundacji Rozwoju “NIDA”. Konsultantem jest Pan Sławomir Gumiński. 

Punkty Konsultacyjne prowadzone przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw tworzą ogólnopolską sieć liczącą 99 PK, świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców. Działalność PK finansowana jest w ramach projektu systemowego PARP finansowanego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.